Secundair onderwijs via examencommissie

Waarom examencommissie?

Waarom zou men zijn diploma behalen via de examencommissie en niet op de klassieke wijze? Omdat onze leerlingen zélf hun doel bepalen en dat niet laten doen door een klas in een school.

Dit laatste is aanbodgestuurd onderwijs. Wij opteren voor vraaggestuurd onderricht. Wie om welke reden ook eigen doelen wil stellen, kan via de centrale examencommissie deze bereiken. Om een B- of C-attest weer goed te maken, om sneller je diploma te behalen, omdat je je niet goed kan concentreren, omdat je het moeilijk hebt om je te houden aan de permanente eisen van dagelijks werk, …

Kortom: omdat je niet voldoet aan de eisen van het klassiek onderwijs, maar wél naar hoger onderwijs wil, omdat je wél zelf je eigen keuzes wil maken.

Individuele begeleiding examencommissie

Met elke leerling wordt daarom een eigen traject overlegd. De eigen beslissing hieromtrent verhoogt de waarde van het gestelde doel en is de enige basis voor een sterke motivatie. Een dertigjarige ervaring als privéschool examencommissie levert ons de unieke know-how die de hoogste slagingscijfers garandeert.

Wij volgen de programma’s van het departement onderwijs.
Let wel : Leerwijzer biedt geen resultaatgarantie voor de examencommissie, wél de best mogelijke voorbereiding en de hoogste slaagkansen (statistisch bewezen).

Voor ons is de centrale examencommissie echter niet alleen een middel om een diploma te verwerven, maar ook, en vooral, een middel om het karakter te sterken, om te leren hard te werken en dus een goede voorbereiding op eender welke latere studie.

Eerst bepalen we welke richting voorlopig gekozen wordt en schrijft men zich in voor de noodzakelijke informatiesessie in Brussel. Eventueel volgt er vooraf een test. De gekozen richting kan nog altijd bijgestuurd worden in de loop van het jaar. Het individuele traject van de leerling krijgt gaandeweg vorm.

Voorbereiding examencommissie

Er is elke avond begeleide studie tot uiterlijk 21u30.

Na de examens en afhankelijk van de resultaten ervan wordt met de ouders beslist hoe de vakantie er zal uitzien en wanneer volgende examens worden voorbereid.
In augustus bestaat de mogelijkheid om al aan die voorbereiding te beginnen. Voor sommigen is dit noodzakelijk, omdat examens ook tijdens de vakantie kunnen afgelegd worden. Om dezelfde reden is het voor heel wat leerlingen nodig een deel van een vakantie op school door te brengen.

Onze leerkrachten bereiden de jongeren niet alleen inhoudelijk, maar ook psychologisch voor tijdens deze begeleiding naar de examencommissie. Naarmate de eindstreep nadert, wordt de voorbereiding intensiever, als een sportman die in vorm moet zijn op ’t juiste moment. Ook de leermethode wordt aangeleerd door een dagelijkse evaluatie.

Voor deze richtingen van de examencommissie organiseert Leerwijzer de voorbereiding

Eerste graad

ASO

Moderne wetenschappen

Tweede graad

Doorstroom

Economische Wetenschappen
Natuurwetenschappen

Dubbele Finaliteit

Bedrijf en Organisatie

Derde graad

ASO

Economie – Moderne talen
Economie – Wiskunde

Economie – Wetenschappen

Humane Wetenschappen
Moderne Talen – Wetenschappen
Moderne Talen – Wiskunde
Wetenschappen – Wiskunde

TSO

Onthaal en Public Relations
Handel

Procedure examencommissie

 
Hoe verloopt de examencommissie? In 6 overzichtelijke stappen geven we de belangrijke fases van de volledige procedure weer. Leerwijzer begeleidt u en uw student gedurende het volledige traject.

1. Inschrijving verplichte infosessie

Er worden informatiesessies georganiseerd in Brussel. Aanwezigheid op die sessies is noodzakelijk om een account te verkrijgen. De plaatsen op de informatiesessies zijn beperkt en er moet op voorhand ingeschreven worden via internet. De inschrijving en de aanwezigheid op de sessie worden door Leerwijzer georganiseerd en begeleid.

2. Toekenning account

Enkel en alleen op infosessies is het mogelijk om een account te verkrijgen. De leerling moet zich daartoe persoonlijk met identiteitskaart aanmelden. Een volmacht geven is onmogelijk. De examencommissie rekent voor de account een eenmalige administratieve kost van €30 aan.

3. Intekenen examens

Vanaf de eerste dag na de toekenning van de account, en na betaling van €30, kan de leerling hiermee intekenen op examens. Wij doen dit samen met de leerling, opdat wij hem/haar optimaal kunnen begeleiden om het vooropgestelde doel binnen een realistische termijn te bereiken. De ouders worden dan ter goedkeuring op de hoogte gebracht van het voorstel. Bij consensus worden de examens definitief vastgelegd.

4. Organisatie examendata

De examens worden georganiseerd doorheen het jaar. Leerwijzer streeft ernaar om de examendata zoveel mogelijk aan te passen aan de individuele noden. Op deze wijze kan de voorbereiding optimaal worden afgewerkt.

5. Evaluatie

De examencommissie streeft ernaar om de examens zoveel mogelijk schriftelijk en digitaal te laten doorgaan. Enkel de taalvakken behelzen zowel een schriftelijk als een mondeling gedeelte. Uiterlijk drie weken na een examen krijgt de leerling zijn/haar resultaten voor dat vak toegestuurd via zijn persoonlijke account. Pas na het verkrijgen van deze resultaten kan een volgende examendatum voor hetzelfde vak worden gepland. Een leerling kan voor één bepaald vak aan drie examensessies per jaar deelnemen.

6. Diploma

De  leerling verwerft het diploma wanneer hij/zij vijftig procent behaald heeft op alle hoofdvakken die deel uitmaken van een bepaalde richting (A-vakken). Voor de andere vakken (B-vakken) kunnen onvoldoendes in beperkte mate gedelibereerd worden. Leerwijzer streeft ernaar om uw kind de best mogelijke begeleiding te bieden bij deze uitdaging. We zijn dan ook altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Tag Leerwijzer
Leerwijzer getuigenis2
“Mijn tijd bij Leerwijzer is een periode die mijn leven nog dagelijks beïnvloedt”

Ex-leerling

Evaluatie en rapportering

Evaluatie is primordiaal. Het geeft u een tussentijds beeld van de inspanningen van uw kind. Het is voor de jongere in kwestie een stimulans om verder de ingeslagen weg te bewandelen of een aanmoediging om beter te doen.

Daarom houden wij er de volgende strategie op na:

De leerlingen die zich voorbereiden op de centrale examencommissie krijgen twee soorten evaluaties. Enerzijds vindt u in de schoolagenda een overzicht van de behaalde scores, anderzijds krijgen zij regelmatig een evolutierapport. Daarin worden de af te leggen vakken op hun evolutie beoordeeld. Naast dit rapport is er een permanente procesevaluatie. Elke leerling krijgt een trajectbegeleider toegewezen. Deze laatste volgt de evolutie van het af te leggen traject op de voet en staat in nauw overleg met de leerkrachten.
Van zodra er examens zijn gepland, krijgt u regelmatig een overzicht van de examendata en de reeds ontvangen resultaten.

Leerwijzer evaluatie en rapportering

Studie

Na het avondmaal kijken de leerlingen verplicht naar het journaal. Dat is niet alleen belangrijk voor de algemene ontwikkeling van de adolescent, maar tevens wordt bij examens regelmatig getoetst naar de kennis van de actualiteit. Daarna vangt de verplichte studie aan. Taken en toetsen worden opgevolgd in een strikt agendasysteem. Leerlingen worden begeleid en ondervraagd door onze ervaren studiecoaches. Wanneer zij oordelen dat de opdrachten correct afgewerkt en gekend zijn, mogen leerlingen de studie verlaten. Hier geldt het adagium ‘na inspanning volgt ontspanning‘.

Internaat

Na de studie heeft iedereen voldoende tijd om zich te ontspannen. De leerlingen kunnen in belangrijke mate zelf beslissen hoe zij hun vrije tijd besteden. Er is steeds een aanbod aan activiteiten, georganiseerd door de internaatsbegeleiders. Dit gaat van ontspannend televisiekijken (voetbalwedstrijden of films bv.), Netflix of sociale media tot sport en spel.

De internaatsafdelingen en -begeleiding zijn aangepast aan de leeftijd. Elke leeftijdsgroep heeft een eigen infrastructuur.

Dit is het leven in het secundair onderwijs

Dagindeling lager onderwijs

Ontbijt 7u45

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Er wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Er is altijd keuze tussen verschillende soorten brood en beleg.
Leerlingen kunnen kiezen tussen koffie, thee of chocolademelk en een ruim aanbod aan fruit. Het motto luidt dan ook ‘mens sana in corpore sano’. Zo kunnen de batterijen optimaal opgeladen worden.

Lessen 8u25

De lessen starten om 8u25. Een lesmoment bestaat uit 50 minuten. Twee lessen worden altijd gevolgd door een pauze.

Middagmaal 12u10

Het middagmaal, in buffetvorm, bestaat altijd uit soep, hoofdgerecht met verse groenten, vlees of vis en aardappelen, frietjes of rijst én een dessert (een melk- of fruitproduct). Alles wordt in eigen keuken klaargemaakt.

Vrijdagmiddag, als de leerlingen huiswaarts keren, krijgen ze een picknick mee.

Lessen / sport 13u15

Na het middagmaal vatten de lessen terug aan tot 18u10, met pauzes om 15u00 en 16u55.

Avondmaal 18u10

Het avondeten, in buffetvorm, bestaat steeds uit een warm of koud gerecht afgesloten met een dessert.

Studie 19u15

Gedurende de hele dag wordt er studie georganiseerd. Na het avondmaal is er studie voorzien vanaf 19u15 tot uiterlijk 21u30.
Elke graad heeft een aparte studieruimte en -begeleiding.

Internaat 21u30

Aangepast aan de leeftijd zijn er verschillende internaatsafdelingen. Elke avond worden er activiteiten georganiseerd. Daar kan men altijd op intekenen als het studietraject het toelaat.