Privacy & cookie Policy

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht, GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Zij hertekent en vervangt de privacywetgeving van de Europese lidstaten.

Zodoende willen wij, Leerwijzer, onze klanten, toekomstige klanten, leveranciers, partners en tegenpartijen zoveel mogelijk informeren, hun privacy respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Dit voor wat betreft het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website (www.leerwijzer.be) alsook op alle relaties (en de gegevensuitwisseling die eventueel hiermee gepaard gaat) tussen iedereen verbonden aan de privéschool en haar klanten, toekomstige klanten, leveranciers, partners.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Au Petit Lorrain vzw (hierna vernoemd als Leerwijzer), btw nummer BE 0451.272.605, met hoofdzetel gevestigd te 8670 Oostduinkerke, Noordzeedreef 3. Bevoegde ondernemingsrechtbank: Veurne.
Telefoonnummer: +32 (0) 58/23.06.53 Mailadres: info@leerwijzer.be
De General Manager van de privéschool Leerwijzer is de heer Willem Ringoot. Adres en contactgegevens zijn dezelfde als die van het kantoor Leerwijzer.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt

Leerwijzer verzamelt alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de tussen u en ons bestaande overeenkomst. Ofwel werden deze persoonsgegevens door u meegedeeld bij contactname met onze school of bij een gesprek, maar ook kunnen deze gegevens bekomen worden via uw website of via uw publiek toegankelijk sociaal mediaprofiel. Ofwel werden deze persoonsgegevens bekomen via een andere weg of een derden, bijvoorbeeld via een openbare bron, via persartikels, a.d.h.v. algemene bekendheid, of via bijvoorbeeld de Kruispuntbank, het Belgisch Staatsblad, Graydon, Companyweb, e.d.m.

Welke gegevens zijn dat?

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres (woon-/verblijfplaats), telefoon- en gsm-nummer,
  faxnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke gegevens: o.m. geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, functie,
  hoedanigheid
 • Familiale gegevens: o.a. burgerlijke stand
 • Financiële en andere gegevens: o.a. bankrekeningnummer, BTW-nummer

Maar ook kan bijkomende informatie worden bekomen indien deze noodzakelijk is om de belangen van de leerling optimaal te kunnen behartigen. In dit geval zal steeds worden meegedeeld waarvoor deze bijkomende persoonsgegevens verworven worden.

Doel van de verzamelde persoonsgegevens

 • Leerwijzer verzamelt uw persoonsgegevens om:
  u te identificeren
 • u te contacteren
 • onze diensten te verlenen op een correcte en kwalitatieve manier
 • u een goede uitvoering van onze opdracht/overeenkomst te garanderen
 • onze algemene en financiële administratie/boekhouding in orde te houden
 • onze diensten te analyseren en te verbeteren
 • u op de hoogte te houden van ons dienstverleningsaanbod

Steeds zullen wij bij Leerwijzer evenwel streven naar een evenwicht tussen ons belang en het respecteren van uw privacy.

Bewaren van de persoonsgegevens

Leerwijzer gebruikt uw persoonsgegevens als daarvoor een duidelijk doel aanwezig is. Als wij geen doel meer hebben dan worden de gegevens verwijderd. Uw persoonsgevens zullen dan ook niet langer bewaard worden dan nodig voor de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is:

 • hetzij door de naleving van een verjarings- of vervaltermijn voorzien in de wet
 • hetzij door naleving van een andere wettelijke verplichting.

Uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens zijn de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor het onderwijs. Maar zoals reeds vermeld zijn langere bewaartermijnen mogelijk.

Verwerken van de persoonsgegevens

Uw persoongegevens worden verwerkt door verschillende personen/ondernemingen:

 • – medewerkers en werknemers van Leerwijzer
 • – betrokkene zelf
 • – derden: o.a. IT-dienstverleners, externe boekhouder, consultants, ICT(-beveiliging-)dienstverleners, zoals bv. Microsoft, marketing- en communicatiebureaus, sociale media, rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, … elk voor zover zij belang hebben/noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdracht/overeenkomst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Leerwijzer vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden behandeld. Zodoende wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Jammer genoeg is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Dus hoewel Leerwijzer al het mogelijke in het werk stelt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren, kan dit niet voor de volle 100% gegarandeerd worden.

Doorgifte naar landen buiten de E.E.R.

Leerwijzer zal in principe uw persoonsgegevens niet doorgeven aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.). Indien er toch sprake zou zijn van zo’n overdracht dan zal deze doorgifte worden beheerst door de bepalingen van een doorgifteovereenkomst waaraan strenge voorwaarden verbonden zijn.

Gebruik van cookies

Hieronder vindt u een oplijsting van alle gebruikte cookies op de website:

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Share buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale kanalen afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Alledrie de partijen stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Andere functies voor sociale media

Onze website bevatten functies voor sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Email marketing

Via de website kunt u intekenen op onze nieuwsbrief. Wanneer u dat doet, aanvaardt u ook onze privacy policy. Gegevens die u ingeeft dienen om een beter zicht te krijgen op uw voorkeuren. Op basis van deze kunnen wij onze communicatie beter afstemmen. Uw gegevens worden onder geen enkel beding doorverkocht aan derden. Wij gebruiken Mailchimp als email marketing platform. Het is op hun servers dat uw gegevens worden bewaard.

Uw privacy / uw rechten

 • uw gegevens inkijken: inzage in de gegevens die wij over u verwerken is mogelijk ; wanneer u het recht van inzage uitoefent dan zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw persoonsgegevens
 • uw gegevens laten verbeteren: mogelijk zijn de door ons opgeslagen gegevens niet (meer) correct of onvolledig ; u kan steeds vragen om ze te verbeteren of aan te vullen
 • uw gegevens laten verwijderen: als u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken dan kan u steeds vragen om ze te verwijderen
 • mogelijkheid u te verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens: als u het niet eens bent met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan u zich daartegen verzetten. Dit verzet zullen wij inwilligen tenzij er dwingende redenen/gronden zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld: bij fraudebestrijding)
 • soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt: bepaalde gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven. Als u het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces dan kan u ons steeds contacteren
 • vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij: persoonsgegevens, die u zelf aan ons heeft verstrekt, kunnen aan u of rechtstreeks aan een hiertoe gemachtigde derde partij overgedragen worden, als u hierom vraagt. We dienen evenwel op te merken dat de privacywetgeving een aantal beperkingen voorziet op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. Gelieve evenwel steeds zo specifiek mogelijk te zijn. Enkel dan kunnen wij uw vraag concreet en correct behandelen. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent moeten wij uw identiteit zo goed mogelijk verifiëren. Vandaar dat er steeds een kopie van uw identiteitskaart kan of zal gevraagd worden bij een dergelijke aanvraag. Heeft u een vraag of een opmerking dan kan u terecht op ons mailadres info@leerwijzer.be.

Wanneer echter uw verzoek ongegrond of buitensporig is dan kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten of kunnen wij uw verzoek weigeren. Bovendien kunt u deze rechten slechts éénmaal om de zes maanden uitoefenen.

Uiterlijk één maand na ontvangst van uw aanvraag zal u op de hoogte gebracht worden van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Klachten

Wanneer u het oneens bent met de manier waarop Leerwijzer uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u vanzelfsprekend contact opnemen met ons.
Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Mail: commission@privacycommission.be

Wijziging en update van het privacybeleid

Leerwijzer kan het privacybeleid steeds aanpassen. Bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of wanneer de geldende wetgeving wijzigt. Zodoende is het belangrijk om onze privacyverklaring regelmatig door te nemen op onze website. Bij belangrijke wijzigingen zal u in de mate van het mogelijke voorafgaandelijk persoonlijk worden geïnformeerd. Ook zal u om uw toestemming worden verzocht, dit in het geval wanneer de wet dit vereist.