Financiële voorwaarden

Wij voorzien in een complete begeleiding van elke leerling. Indien men om een of andere reden minder vakken aflegt, later op de dag start of vroeger huiswaarts keert, kan hiervoor geen vermindering toegekend worden.

In de kostprijs zijn volgende zaken NIET inbegrepen :

  • school en leermateriaal (boeken, cursussen, kopieën)
  • vervoer naar Brugge-station (20€/rit) en Gent (40 €/rit)
  • vervoer examencommissie (bus + gopassrit)
  • medische en paramedische onkosten
  • zwemmen, golf , fitness , …..
  • schooluitstappen
  • extra weekendverblijf
  • de vakantieverblijven (augustus)
  • Deze kosten worden u tweemaandelijks aangerekend.

 

Elke begonnen maand dient volledig betaald.

Uw kind is leerplichtig en dient aanwezig te zijn op elk ogenblijk van zijn traject op onze school. Indien u beslist om uw kind voor onbepaalde tijd thuis te laten gedurende het schooljaar, zonder voorafgaande afspraak of advies van onzentwege, kan hiervoor geen vermindering of annulatie van het maandelijkse schoolgeld toegestaan worden.

Indien een leerling in de loop van het schooljaar onze school vervoegt, dient de maand waarin hij start volledig betaald.

Elke factuur dient contant betaald te worden. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen na de factuurdatum is van rechtswege en zonder voorafgaandelijk aanmaning een conventionele intrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de factuurdatum.

Alle klachten of betwistingen dienen binnen de 8 dagen bij aangetekende brief te worden geformuleerd. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij u. Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door u.
In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Veurne bevoegd.

In geval van niet-betaling mag de toegang tot de school aan de leerling geweigerd worden.

De registratie van de leerling gebeurt na ontvangst van het inschrijvingsformulier, administratieve fiche en inschrijvingsgeld. Bij gebreke van een ondertekend inschrijvingsformulier, zal de overeenkomst vermoed te zijn aangegaan aan de financiële voorwaarden, van zodra enige begeleiding effectief werd geleverd.

Voor alle financiële vragen kan u terecht bij Benny Devriendt via secretariaat@leerwijzer.be