Hoogbegaafdheid, een zegen?

Statistisch gezien is 2% van de samenleving ‘hoogbegaafd’: zij hebben een IQ van boven de 130. In een meritocratische maatschappij wordt dat ervaren als een zegen: intelligentie is toch een onuitputtelijke motor tot succes? In vele gevallen is het omgekeerde waar.

Voor hoogbegaafden gaat het aanvankelijk te gemakkelijk

Doorheen de schooltijd leer je dat inzet en inspanning belangrijk zijn om tot resultaten te komen: studeren en oefenen leidt tot succes. Voor hoogbegaafden is dat net niet zo: zij halen in de eerste leerjaren hoge punten zonder daar ook maar iets voor te moeten doen. Zo worden ze het snel gewoon om de gewenste resultaten te halen zonder studie of oefening. Op een bepaald moment botsen ze echter op een limiet. Plots gaan de punten onverklaarbaar omlaag.

Nochtans vindt de leerling dat hij zijn leerstof wel kent. Hoogbegaafden komen immers zo snel tot inzicht dat ze bij manier van spreken al na een halve zin weten waar het over gaat. Na ettelijke herhalingen van hetzelfde haken ze dan ook af: zij hebben het al lang door en vervelen zich. En studeren vinden ze al helemaal onnodig: hij kent het toch al?

Hoogbegaafde kinderen hebben hun eigen doelen nodig

Deze kinderen zoeken dan ook andere uitdagingen, die hen afleiden van het schoolse en op korte termijn tot bevrediging leiden. Dat kan dan zorgen voor probleemgedrag en/of slechte schoolresultaten. Vele hoogbegaafden worden daarop afgerekend: bij sommigen wordt de intelligentie in vraag gesteld, terwijl anderen voortdurend te horen krijgen dat er meer van hen verwacht wordt. Sommigen worden faalangstig, anderen volledig gedemotiveerd.

Uiteindelijk komen veel hoogbegaafde kinderen in de vicieuze cirkel van het watervalsysteem terecht, waardoor ze minder in plaats van net meer uitdaging krijgen. Ze passen dan ook niet in het klassieke stramien van opgelegde doelen, die voor iedereen dezelfde zijn. Dat gaat hen te langzaam. Hoogbegaafde kinderen hebben hun eigen doelen nodig, op hun eigen intellectuele niveau.

De examencommissie biedt hoogbegaafde leerlingen mogelijkheden

Via de examencommissie hebben deze hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om hun eigen doelen na te streven. Die doelen kunnen vertraagd of versneld worden volgens het voor hen meest uitdagende tempo.

Leerwijzer biedt deze leerlingen bovendien een sociale omgeving waar ze dat niet in isolement hoeven te doen. In onze school krijgen ze in kleine klasgroepen begeleiding van leerkrachten die hen begrijpen, ondersteunen en uitdaging bieden om hen sterker te maken.